Kĩ sư Cloud

Kĩ sư Cloud
Một trong những nghề “nóng” là Tính toán Cloud. Đó là việc chuyển giao dịch vụ tính toán như máy cần vụ, bộ nhớ, cơ sở dữ liệu, kết mạng, phần mềm, phân tích v.v. qua Internet. Theo một báo cáo công nghiệp. trong mười năm tới, thay vì giữ hệ thống thông tin trong nội bộ, phần lớn các công ti sẽ gửi công việc của họ cho nhà cung cấp tính toán Cloud để giảm chi phí, tăng tốc độ về cập nhật và bảo trì. Giá trị thị trường tổng thể của dịch vụ Cloud được ước lượng là trên $200 tỉ đô la trước năm 2020 và tiếp tục tăng trưởng ra ngoài điều đó.

Với các sinh viên trong Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm hay Quản lí hệ thống thông tin, đây là khu vực tốt để đi vào. Theo báo cáo này, phần lớn kĩ sư tính toán Cloud làm xấp xỉ giữa $86,500 (mức vào nghề) tới $124,300 (có kinh nghiệm 3 năm hay hơn). Có nhiều nhà cung cấp tính toán Cloud lớn như Amazon, Microsoft, IBM, Google, Oracle v.v. Những công ti này tất cả đều năng nổ mở ra kinh doanh trên khắp thế giới để thâu tóm thị trường. Tất nhiên, họ sẽ cần thuê nhiều công nhân hơn trong khu vực địa phương.

Phần lớn các công ti tính toán Cloud đều ưa thích những người có kĩ năng trong Python, Java, PHP, .NET và Ruby. Họ phải có tri thức trong Cơ sở dữ liệu dùng ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu (SQL, MySQL, MongoDB, v.v.) để thu thập, lưu giữ, cập nhật, thay đổi, quản lí và truy nhập dữ liệu. Kĩ năng quan trọng khác phải có là an ninh thông tin như CISSP (Certified Information Systems Security Professional – Chuyên nghiệp an ninh hệ thống thông tin có chứng chỉ) để quản lí an ninh hệ thống. Nhiều kĩ năng trong những kĩ năng này cũng sẵn có trên MOOCs, các website học kĩ thuật qua Internet nếu bạn không thể đảm đương được việc vào trường. Bạn cần chắc rằng đào tạo của bạn không quá bị thiên lệch vào bất kì một nhà bán hay nhà cung cấp nào.

Vì phần lớn các dự án Cloud đều yêu cầu kĩ năng tích hợp tốt giữa kết cấu nền thông tin của công ti và nền Cloud của công ti dịch vụ, người kĩ sư Cloud giỏi phải có kĩ năng mềm như trao đổi, trình bày, làm việc tổ và cộng tác điều đi ra ngoài miền kĩ thuật.

Bài Viết Liên Quan

Lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ

Lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ Một sinh viên viết cho tôi: “Em đọc blog của thầy về việc làm chăm sóc sức khoẻ vì em lập kế hoạch đi

Cơ hội vàng

Cơ hội vàng Ngày nay thị trường việc làm cho Công nghệ thông tin đang “bùng nổ” khắp thế giới. Đây là cơ hội vàng cho nhiều sinh viên, và

Cải tiến ở khu vực nông thôn

Cải tiến ở khu vực nông thôn Ngày nay, nhiều người đang sống trong thành phố hơn là khu vực nông thôn. Mọi ngày, nhiều người từ khu vực nông

Mục đích giáo dục

Mục đích giáo dục Ngày nay nhiều sinh viên vào trường mà không có chiều hướng và mục đích nào. Một số người chỉ muốn qua được kì kiểm tra